OCR Output

10 1932 DEN 20 NOVEMBER N:r 27

utan att vara mantalsskriven är skattskyldig till sådan skatt, allmän självde¬
klaration till ledning vid taxering till nämnda skatt och till kommunal inkomst¬
skatt i samma kommun, dels i varje annan kommun, där han är skattskyldig
till kommunal inkomstskatt, särskild självdeklaration till ledning vid taxering
till sådan skatt. Deklarationsskyldig, som icke är skattskyldig till statlig in¬
komst- och förmögenhetsskatt, skall avgiva särskild självdeklaration i varje
kommun, där han är skattskyldig till kommunal inkomstskatt.

Finnes inom kommun administrativt område, inom vilket menighet äger
utöva beskattningsrätt, och är deklarationsskyldig skattskyldig för inkomst
eller förmögenhet såväl inom sådant område som inom annan del av kommu¬
nen, skall, därest de delar av kommunen, varom sålunda är fråga, tillhöra oli¬
ka taxeringsdistrikt, med avseende å självdeklarations avgivande så anses,
som om varje sådant distrikt utgjorde särskild kommun.

Uppgifter till ledning för annans taxering.

Till ledning vid taxeringen för inkomst eller förmögenhet skola varje år
utan anmaning följande uppgifter meddelas, nämligen:

a) av statsdepartement och annan statlig eller kommunal myndighet även¬
som av allmän inrättning eller stiftelse, beträffande tjänsteman eller annan,
som där ägt utbekomma avlöning eller pension:

uppgift för envar angående hans förmåner i avlöning eller pension under
nästföregående år, med särskild upplysning i förekommande fall att med tjän¬
stebefattning följt rätt till fri kost, boställe, bostad eller löningsjord eller in¬
komst av sportler, expeditionslösen, bötes- eller beslagsandelar eller andra
liknande ej till beloppet bestämda inkomster;

b) av verk eller bolag, som är försett med Kungl. Maj:ts oktroj eller bli¬
vit registrerat såsom aktiebolag eller står under offentlig kontroll, så ock av
annat bolag eller rederi beträffande dem, som varit anställda hos verket, bo¬
laget eller rederiet eller därifrån uppburit pension:

uppgift för envar angående hans förmåner, därvid stadgandet under a)
skall hava motsvarande tillämpning; ;

c) av annan arbetsgivare beträffande dem, som varit anställda i av ho¬
nom bedriven rörelse eller därifrån uppburit pension:

uppgift av enahanda slag, som under b) sägs;

d) av försäkringsanstalt:

uppgift för envar, som under nästföregående år åtnjutit livränta eller
eljest erhållit belopp på grund av pensionsförsäkring hos anstalten, angående
sålunda utbetalt belopp;

e) av den, som driver trävarurörelse eller eljest yrkesmässigt avverkar
skog å annans mark, beträffande dem, till vilka han under nästföregående år
utgivit vederlag för upplåten avverkningsrätt till skog:

uppgift för envar angående det utbetalda beloppet;

f) av den, som utbetalt royalty eller periodiskt utgående avgift för utnytt¬
jande av patent, mönster eller dylikt:

uppgift för den, till vilken under nästföregående år royaltyn eller avgif¬
ten utbetalts, angående det utbetalda beloppet;

g) av svenskt aktiebolag eller svenskt solidariskt bankbolag, som under
nästföregående år lämnat utdelning till delägarna, ävensom av svensk ekono¬
misk förening, som under nämnda år lämnat utdelning å insatser i föreningen;