OCR Output

1932 DEN 29 NOVEMBER. N:r 27 9

Deklarationer och andra uppgifter vid taxering för inkomst eller förmögenhet.
Uppgifter till ledning för egen taxering.

Nedannämnda skattskyldiga äro skyldiga att utan anmaning till ledning $ 20:
för egen taxering för inkomst eller förmögenhet avlämna deklaration (själv¬
deklaration), nämligen:

1) verk eller bolag, som är försett med Kungl. Maj:ts oktroj eller blivit
registrerat såom aktiebolag eller står under offentlig kontroll, samt ekono¬
misk förening, så ock annan juridisk person, som antingen under beskatt¬
ningsåret haft förvärvskälla av beskaffenhet, att skattskyldighet för därav här¬
flytande inkomst åligger honom enligt kommunalskattelagen eller förordning¬
en om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, eller enligt 12 8 nämnda för¬
ordning är skattskyldig för förmögenhet;

2) fysisk person, därest han antingen

a) nästföregående år varit taxerad till kommunal inkomstskatt eller till
statlig inkomst- och förmögenhetsskatt; eller

b) under beskattningsåret haft inkomst av beskaffenhet att skattskyldig¬
het därför åligger honom enligt kommunalskattelagen eller förordningen om
statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, eller vid samma års utgång ägt för¬
mögenhet, för vilken han är skattskyldig enligt nämnda förordning, och i så¬
dant fall tillika hans enligt kommunalskattelagen beräknade taxerade inkomst
i någon kommun eller hans enligt förordningen om statlig inkomst- och för¬
mögenhetsskatt beräknade taxerade inkomst jämte en sextiondedel av förmö¬
genheten uppgått, i fråga om sådan person, som varit här i riket bosatt under
hela eller någon del av beskattningsåret, till minst 600 kronor och, i fråga om
annan person till minst 100 kronor.

Vid bedömandet av fysisk persons deklarationsskyldighet, skall, om han
under beskattningsåret varit gift, hänsyn tagas, förutom till hans egen inkomst
och förmögenhet även till sådan boets eller andra makens inkomst och för¬
mögenhet, däröver förvaltningen rättsligen tillkommit honom. Har skattskyl¬
dig barn, skall hänsyn tagas jämväl till barnets förmögenhet, därest han en¬
ligt förordningen om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt skall taxeras där¬
Iör.

Avlider skattskyldig, skall i fråga om deklarationsskyldighet för oskift
dödsbo efter honom, försåvitt angår det beskattningsår, under vilket dödsfal¬
let inträffade, tillämpas vad som skolat gälla för den avlidne.

Efter anmaning är jämväl den, som icke på grund av bestämmelserna här
ovan har deklarationsskyldighet, skyldig avgiva självdeklaration.

Lapp är ej skyldig avgiva deklaration för inkomst av renskötsel eller i så¬
dan rörelse nedlagd förmögenhet, och skall förty vid tillämpning av bestäm¬
melserna här ovan så anses, som om dylik inkomst eller förmögenhet ej vore
underkastad beskattning. Önskar lapp avgiva uppgift om inkomst eller för¬
mögenhet, som nu sagts, må uppgift härom lämnas i självdeklaration, vilken
avlämnas i vanlig ordning, eller ock särskild uppgift angående renskötsel av¬
givas på sätt nedan sägs.

Självdeklaration är dels allmän självdeklaration, dels särskild självdekla¬
ration.

Deklarationsskyldig, som är skattskyldig till statlig inkomst- och förmö- $ 28.
genhetsskatt, skall avgiva dels i den kommun, där han är mantalsskriven eller