OCR Output

5

8 1932 DEN 29 NOVEMBER. N:r 27

Härjämte kungöres till vederbörandes underrättelse och ledning följande
bestämmelser i taxeringsförordningen. |

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnder.

Taxeringsnämnd består av ordförande och ledamöter.

Länsstyrelsen förordnar ordförande i taxeringsnämnden och en person
att i egenskap av kronoombud vara ledamot i nämnden.

Därjämte skola ledamöter i taxeringsnämnden ävensom suppleanter, en
för varje ledamot, väljas under december månad för nästkommande år å lan¬
det av kommunalstämma eller, där kommunalfullmäktige finnas, av dessa samt
i stad av stadsfullmäktige eller, där stadsfullmäktige icke finnas, av allmän
rådstuga. Antalet här avsedda ledamöter skall, om taxeringsdistriktet består
av en kommun eller del av kommun, bestämmas i sammanhang med valet och
utgöra minst tre, högst åtta.

I kommun, där virkestaxering kan förväntas äga rum, skall vid det till¬
fälle, då val av ledamöter i taxeringsnämnden verkställes, bland dem väljas en
att med virkestaxeringen inom kommunen taga befattning på sätt i 81 $& taxe¬
ringsförordningen sägs. Omfattar kommun flera taxeringsdistrikt, förrättas
dylikt val för varje distrikt, där virkestaxering kan förväntas äga rum.

Om utgången av omförmälda val skall den som därvid fört ordet omedel¬
bart underrätta ej mindre de valda än även ordföranden i taxeringsnämnden.

Till medlemmar och suppleanter i beskattningsnämnderna böra utses red¬
liga och allmänt aktade personer, som kunna antagas besitta nödig insikt och
erfarenhet för taxeringens verkställande.

Av kommun må till ledamot eller suppleant i taxeringsnämnd utses alle¬
nast den, som är inom kommunen mantalsskriven, och må ej annan väljas än
den, som tillika under året näst före taxeringsåret haft att utgöra allmän kom¬
munalskatt till kommunen eller statlig inkomst- och förmögenhetsskatt och
jämväl, i den mån utskylderna vid tiden för valet varit förfallna, erlagt desam¬
ma. Vid kommuns val av ledamöter i nu omförmäld nämnd skall därjämte
tillses, att om möjligt såväl ägare eller brukare av fastighet som rörelseidkare,
arbetare och andra inkomsttagare komma att äga säte och stämma i nämnden
samt att, såvitt möjligt är, kännedom om distriktets olika delar kommer att
förefinnas inom densamma.

Medlem i beskattningsnämnd skall vara svensk medborgare.

Ej må sådant uppdrag utövas av den, som är omyndig eller försatt i kon¬
kurstillstånd, ej heller av den, som är förklarad ovärdig att i rikets tjänst vida¬
re nyttjas eller som eljest på grund av honom ådömd straffpåföljd icke må ut¬
öva allmän befattning eller som genom utslag, vilket ännu icke vunnit laga
kraft, är dömd till straffpåföljd, varom sist förmäles, eller som är ställd under
framtiden för brott, vilket kan medföra sådan påföljd, eller som är förklarad
ovärdig att föra annans talan inför rätta.

Av länsstyrelse meddelat förordnande såsom ordförande eller medlem i
beskattningsnämnd kan av länsstyrelsen när som helst återkallas.

Avgår medlem eller suppleant i beskattningsnämnd, innan tjänstgörings¬
tiden är till ända, skall efterträdare till honom för den återstående tiden för¬
ordnas eller väljas i enahanda ordning, som gällt för förordnande eller val av
den avgångne,