OCR Output

6 1932 DEN 29 NOVEMBER. N:r 27

för Lycksele sockens södra taxeringdistrikt: (Ortsgrupp II)

(omfattar den del av Lycksele socken, som tillhör Lycksele södra lands¬
fiskalsdistrikt med undantag av Lycksele köping):

till ordförande: skogsförvaltaren Gustaf Lindahl, Lycksele;
, kronoombud: t. f. landsfiskalen Vilmer Lundgren, Lycksele;

för Lycksele sockens norra taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II)

(omfattar den del av Lycksele socken, som tillhör Lycksele norra lands¬
fiskalsdistrikt):

till ordförande: jägmästaren Birger Bergström, Umeå;
, kronoombud: t. f. landsfiskalen R. A. Lindow, Lycksele;

för Lycksele köping: (Ortsgrupp III)

till ordförande: häradsskrivaren Hugo Svensson, Lycksele;
, kronoombud: kommunalnämndsordföranden Alex. Renman, Lycksele;

för Örträsks socken: (Ortsgrupp II)

till ordförande: kyrkoherden G. A. Grubbström, Örträsk;
, kronoombud: lantbrukaren Edv. Jacobsson, Örträsk;

för Stensele socken: (Ortsgrupp II

med undantag för Stensele kyrkoby, Storuman samt byarna Luspen och
Vallnäs, som tillhöra ortsgrupp III):

till ordförande: landsfiskalen W. Åström, Stensele;
, kronoombud: jägmästaren S. Grenholm, Storuman;

jör Sorsele socken: (Ortsgrupp II

med undantag för Sorsele kyrkoby, omfattande Sorsele, Norrsele och
Östanå byar, som tillhöra ortsgrupp III)

till ordförande: kronojägaren Gunnar Ågren, Sorsele;
, kronoombud: vandringsrättaren Mandus Persson, Blattnicksele;

för Tärna socken: (Ortsgrupp IT)

till ordförande: hemmansägaren Ernst Johansson, Björkfors, Hemavan;
» kronoombud: ständige adjunkten Joel Karlsson, Tärnaby;

för Dikanäs taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II)

(omfattar den del av Vilhelmina socken, som tillhör Dikanäs landsfiskals¬
distrikt):

till ordförande: folkskolläraren Nils Eriksson, Bäsksjö;
» kronoombud: kronojägaren P. O. Västerlund, Storsele, Vojmån;