OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

"ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN AA, Nir 20 + 1932

Uppläses i länets samtliga kyrkor.
N:r 26. Angående fastställande av 1932 års markegångstaxa.

För vederbörandes kännedom kungöres härmed, att Kungl. kammarkolle¬
gium i skrivelse den 19 november 1932 meddelat, att kammaradvokatfiskals¬
ämbetet förklarat sig icke hava funnit anledning till anmärkning mot prisbe¬
stämmelserna i innevarande års markegångstaxa för Västerbottens län, vilken
taxa alltså, i vad den rör kronans rätt, är att anse för laga kraftvunnen.

Umeå i landskontoret den 21 november 1932.

GUSTAV ROSEN.
AXEL RUDBERG.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri