OCR Output

4 1932 DEN 2 NOVEMBER. N:r 25

den 29 juni 1752, äga att vid leverering av riad eller torkad säd tillgodonjuta
ett avdrag av en niondedel utav det levererade beloppet, vilket förhållande
även skall-äga rum vid utleverering av spannmål för kronans räkning.

Den, som är missnöjd med den verkställda markegångssättningen, äger
att däruti hos Kungl. Kammarkollegium söka ändring genom besvär, som skola
ingivas till länsstyrelsen å landskontoret innan klockan tolv å femtonde dagen,
räknad, där avgäldsgivare eller avgäldstagare klagar, från kungörandet i
den socken eller någondera av kyrkorna inom det pastorat, varifrån den kla¬
gande tillkommande eller åliggande avgälden utgår, och, där klagan föres av
annan person, i vad hans rätt angår, från taxans kungörande i det pastorat,
där klagande är boende. Beslut om ändring av den under litt. A. i marke¬
gångstaxan upptagna markegång gäller till förmån allenast för den eller dem,
som sökt den vunna ändringen; däremot skall varje kommande jämkning i
medelmarkegångspriset tillämpas inom hela länet.

Umeå i landskontoret den 2 november 1932.

På Länsstyrelsens vägnar:
ALLAN RIETZ. ELIS ALMGREN.

Umeå 1932. A:-B. Nyheternas tryckeri