OCR Output

1932 DEN 2 NOVEMBER. N:r 25 3

Kr. | öre

30;
. Underhåll jör tågande trupper.

Enligt Kungl. kungörelsen den 27 augusti 1816, Kungl. kammar¬
kollegii cirkulär den 3 december samma år, Kungl. för¬
ordningarna den 6 september 1842 och den 17 juli
1858 samt Kungl. kungörelsen den 24 maj 1889.

a) En mans dagportion, bestående av:

850 gram mjukt eller 570 gram torrt bröd, 425 gram rågmjöl, |:
425 -gram sålt sill; 50-0T90 MMÖD sel vida Vane a nan VR 102

b) En hästs dygnration bestående av:
17:000 gratn HåTGVERERÖ: 205 re Parra sorter, a NK SN RR NN 1107

B. Årspris, som i enlighet med $$ 6 och 7 av Kungl. förordningen
den 2 juni 1911 angående grunderna och sättet för marke¬
gångsprisens bestämmande blivit åsatt ränte-, kronotionde och
arrendepersedlar.

Fö Belktolller: FÖR. mä da sa re net ae SV VARE MR SN RANE vrå br 14 179

EM BORIS Or KÖTT or ek boer rd SA Sr rn KR a SNRA 12195

ER kilokram SOMMMATSMÖR I 14 5i07 a eo rn ES VAL NN KRT SINAN 2120

Enligt Kungl. brevet den 26 februari 1864 och Kungl. kammar¬
kollegii skrivelse den 15 april samma år.

Et RHOSTAMN FÖRKÖNE 2 2 sa Sas Ba SAL a al EN RR 1142

C. Medelmarkegångspris för de tio åren 1923—1932, som en¬
ligt $$ 6 och 7 av Kungl. förordningen den 2 juni 1911, an¬
gående grunderna och sättet för markegångsprisens bestäm¬
mande, blivit åsatta nedannämnda ränte-, kronotionde och ar¬
rendepersedlar.

ENSDeKIO TREE: TOO da Mr afe sS EA MAL e el SRA BL AH EA SN 16/65
ET SNORIO lEer KORG osa saa SN a el ej dhö Aa 4 rd Le la dk le aa en Ra se ARN 141160
Ett KUOSTAIN SOMMMATSIÖR 1-0 al atetenadsa dh oo ARE eter är SAL ASA NLRA 3107

Enligt Kungl. brevet den 26 februari 1864 och Kungl. kammar¬
kollegii skrivelse den 15 april samma år.

Ett KIOgGTanETODROTE 0 sister a SU DR oda a SLINE ad a LR NS SER 1195

Enligt Kungl. kungörelsen den 22 november 1834 och Kungl. kammar¬
kollegii kungörelse den 23 januari 1885 må endast väl rensad och strid säd
såsom leveransgill till kronan och räntetagare anses, men räntegivare där¬
emot, i överensstämmelse med 48 8 i Kungl. resolutionen på allmogens besvär