OCR Output

2 1932 DEN 2 NOVEMBER. N:r 25

På grund av Kungl. kammarkollegii skrivelse den 29
december 1869.

Ett på egen bekostnad å kronoallmänning hugget maste- och stor¬

RIE SUR CL a ee alle föl s Sr Siena ÄLL rt Rö and sn RN RE Nr se MNERE R
Fit ao dito vaxande träd, tll Djälkönrs oe s oci a dör sn sn RN NN
Ett dito dito dito SSH STÖTTE. SAS HINÖE vars d rr se Der
Ett dito dito dito 3 SELL MOT CULO: 0 shot rasa VR dor Ks
Ett dito dito dito , som genom eld eller eljest fått mindre

Skada; tik SDJÄLKE bön fö au ib LA ae TR LC RARE
Ett dito dito dito » till Större. SAgtuTeR: 200 fUNDmT
Ett dito dito dito SELL MOGET ÖL NE se AR SE
Ett dito dito mera skadat träd eller vindfälle, till bjälke ........
Fet clitö.diro: dito, till StörTe-.SÄGtimmet = axeln, suffer oe nrg Rå
TE Utö” GItO "dito; CL NOTE Te ESO ANT ee se Ne
TN Tass ”SIOJjGVITke av. lOVSKOGd momkiartisda SMS ye en sena n sNNe
Ett lass skogsalster till kolning, tjär- och pottaskeberedning eller

RICE AR DE TONE aa sega RS Ae LS SSE Ad a Ne
FIG ÖRTO Ler tl AT Af Re a Ar a TA
TE IETLA OS VET RR 100 NL ae sale a Ga ble KN ds ae ARGA
EE TUNG SOAOBVELKE :ås dels brinna i « MS 0 KAST RASEN

En hektoliter pottaska om 81,.,, kilogram, enligt Kungl. breven

den: 13 juli 1820 och den 3 mars 1807-5550. s0aRbile GRs
FR INEKTO [HET STAG VA TIOT a rea SNR sig HR SS NR Na Sa RR I RKS
FÖRE RIO OT a LÖREE (KOLL Tra series da irle di ere LS ie ä lo BR Seen a Ae IRAS
SEELE TER Re a SA i er 0 SSA Re a Ae EN a
EALIKIIOSTANL HUMIG:. sorten RT a UALER AE rip RTAR SN NNMSSEAVSN,
RTR RE AE AS Sk 6 RS rr fed a aa a
FÖRAS dn
BER ST RR AEA fa RR NES a ee anda ESA a RE ER fr AG
FORS TS AA ae Or Se
RE RE RE LL ATLAS SETS RR Rn a Sr RN ERT URR RT RAR
FREE TROR BRT OM a UA ng salar HANS ör Tara Sarge dar a RS NE
HUNTERS: Hej ÖRGSOM: ee od Se ee ser da Me an LE
Ett lass hårdvallshö om 3,.,,. deciton
Ett deciton dito

Er NE el 10 10 JR 3 RN 10000: SMR 1 > TEEN, RR. 1 AD RS SR fb I RIDE MÄN SR UR

RR RR TSE RN 100 RR NE RS
20 AR IRL NE OG CD VR BN NR UR 1 RE K/K DR Ta RT EEEGS I DIN SRC ST SSR DAR Slie: S
SJR. 0 7 10 NEAR RR LIN JO, EIN En RR 0. BO BLA RT RNA RE ENE LA EL RR

$ TRI RV LR 10 0 NTA REN FRE 0 ELR RENSAR

fee mee mee OR se ——— —— K—— —— EV EO — — — — mm —— Se

öer

-—
| OP SENS mkr NÖD —— oa UD > O0 + VI An NN QW An