OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN AA. N:ir:25:-1932

N:r 25. Ang. 1932 års markegångstaxa.

Uppläses i länets kyrkor. den 3 0
vember 1932.

Till vederbörandes efterrättelse kungöres härigenom följande av marke.
gångsdeputerade denna dag upprättade

Markegångs-taxa

för Västerbottens län
för år 1932

A. Markegång, i enlighet med föreskriften uti 88 6 och 7 av) Kr: löre
Kungl. förordningen den 2 juni 1911, angående grunderna och sät: -==—"¬
tet för markegångsprisens bestämmande.
1:0.

Ränte- och kronotionde samt andra därmed jämförliga persedlar:' 2
FE GH TO LISE AO Sa VARS Rd disLe Ar 5 bita ra GI AR URL HR RT ARA AVE ET 13 196
FRE INRE FOOT ORO RI a aa SUN Manban er bv äN Ber Sh Ake nd one Up ears BN el öl RN IPARBE
EI ANGE (0 MES TANT ROTEIN ör aa es da dd et sa eeh NASA sår ANA Ara er kJ SN
En hektoliter blandsäd, hälften råg och hälften korn ......... od 3 AGN
ET UID ETGUN SORIIHAT SI ÖT sena ee sees da IAN AA UA SN e kr EN Tang BA
TIN ULOR EO TOT 6 FR RAS aa ora ad dar Nada od Åk era MSE aa SL se LAN GG ora MR 21 kid
ET BINCKe TOKEN OM 2507 KILOOTAMIS: VIRKE ass mik! a 0 vitt ipren RA RR « 15104:
FOR KE TRE IE RAT ARNDD oa od das ML blend vale ee eek RR DN BE ride od RN KE
EK KIGISTO IOGT KR GRIS: 25 dena friare ee RR SRNIN a sate a SANN ORSNIaR 20151
FSE SKA DAIE ARR GRE MIRO das mrs ar via dr REN be AA farsa dd ÅR
EL IR LO GT GIN MOTTA SADDOL UAE ce sons ae as se SS irA sn KNASEN 1104
Ett IKHOS TÄT ORT fe Aer de da as ge IS SL — 175
FRU UEUO OTO: (ORG SLK VR be se lera el is Og RN RAR AS OR 1179
EN KRO SAR SÖT EOR 5 AG a RR EN NN ENA oa Ir Ra 1112
En nektoliter sälspack: om: 8 lyser KLLOQTAMLG fre ssd rese ve 30110
En tolft enkla finbladiga furubräder av 5,,, meters längd ........ 9153
En tolft enkla finbladiga furubräder av 4,,, meters längd-...:.. mn 4 nn 61448
En tolft enkla grovbladiga furubräder av 3,,, meters längd ...... 6102