OCR Output

1932 DEN 18 OKTOBER. N:r 24 3

dig, som är berättigad att erlägga honom påförda kronoutskylder i två termi¬
ner men försummat att inom utgången av första uppbördsterminen erlägga
vad av utskylderna å nämnda termin belöper, inom sju dagar efter första upp¬
bördsterminens utgång till utmätningsmannen i orten inbetalar debetsedelns

hela belopp.
Umeå i landskontoret den 18 oktober 1932.

GUSTAV ROSÉN.
JULIUS LIDBLOM.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri