OCR Output

2 1932 DEN 18 OKTOBER. N:r 24

Därest någon vill begagna sig av honom enligt 8 15 i lagen om allmän
pensionsförsäkring medgiven rätt att särskilt erlägga pensionsavgift eller del
därav, har han att enligt formulär, som tillhandahålles å postanstalt, utskriva
särskild, å länsstyrelsen i Västerbottens län utställd skattepostanvisning jämte
utdrag av debetsedeln i erforderliga delar. Efter skattepostanvisningens av¬
lämnande och sedan avgiftsbeloppet erlagts, meddelar vederbörande postfunk¬
tionär kvitto å utdraget av debetsedeln. Enahanda gäller, därest arbetsgivare
enligt & 18 i nämnda lag utan sammanhang med kronoutskylderna erlägger
pensionsavgift för den, som hos honom har tjänst eller arbetsanställning.

Skattskyldig, för vilken pensionsavgift genom särskild skattepostanvisning
redan guldits, äger att under första uppbördsterminen i ett sammanhang er¬
lägga återstoden av honom å kronodebetsedel påförda, under samma upp¬
bördstermin eller under såväl första som andra uppbördsterminen till betal¬
ning förfallna utskylder; och åligger honom därvid att med företeende av sin
debetsedel och kvitto å erlagd pensionsavgift avlämna ny skattepostanvisning
å återstående belopp, varefter postfunktionären å debetsedeln utfärdar kvitto å
vad sålunda erlagts. j

Beträffande frivillig årsavgift till hushållningssällskapet gälla följande
särskilda bestämmelser:

Vill någon erlägga honom å kronodebetsedel påförda, under första upp¬
bördsterminen eller under såväl första som andra uppbördsterminen till betal¬
ning förfallna utskylder med undantag av honom påförd frivillig årsavgift till
hushållningsskapet, åligge den skattskyldige att, enligt formulär, som till¬
handahålles å postanstalt, utskriva särskild, å länsstyrelsen i Västerbottens
län utställd skattepostanvisning å det belopp, han sålunda vill erlägga; och
skall den skattskyldige tillika dels å debetsedeln dels ock å postanvisningen
anmärka såväl det belopp, han icke erlägger, som ock att detta belopp utgör
frivillig årsavgift till hushållningssällskapet. Vederbörande postfunktionär ut¬
färdar härefter å debetsedeln kvitto å vad som erlagts.

Kvitto, meddelat i annan ordning än i överensstämmelse med anvisningar¬
- / skattepostanvisningen är icke emot postverket eller eljest mot kronan gäl¬
ande.

Postverket emottager icke under annan tid än under uppbördstermin skat¬
tepostanvisning å kronoutskylder, som under uppbördsterminen förfallit tilt
betalning eller eljest då fått erläggas.

De skattskyldiga uppmanas att noga iakttaga tiderna för uppbörden samt
såvitt möjligt icke uppskjuta utskyldernas erläggande till sista dagarna av upp¬
bördsterminen.

Försummar skattskyldig, som äger rätt att erlägga honom å kronodebet¬
sedel påförda utskylder under två terminer, att i behörig ordning erlägga vad
sålunda under första uppbördsterminen är till betalning förfallet, är jämväl
vad eljest skolat först under andra uppbördsterminen gäldas till omedelbar
betalning förfallet.

Skattskyldig, vilken underlåtit att inbetala sina kronoutskylder i föreskri¬
ven tid och ordning, åligger att vid indrivningen av resterande utskylder er¬
lägga avgift, beräknad efter tre öre för varje full krona av resterande utskyl¬
dernas slutsumma, då densamma ej överstiger tjugofem kronor, dock ej mindre
än tjugofem öre, och efter sex öre för varje full krona av berörda slutsumma,
när denna överstiger tjugofem kronor. Vad sålunda stadgats rörande skyldig¬
het att erlägga indrivningsavgift skall icke äga tillämpning, därest skattskyl¬