OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN AA. Nir 245 1932

Uppläses i länets kyrkor.
N:r 24. Angående 1932 års kronouppbörd på landet.

Uppbörden av 1932 års allmänna utskylder å länets landsbygd försiggår
under två allmänna uppbördsterminer under tiden från och med den 10 till
och med den 21 november 1932 samt andra uppbörden under tiden från och
med den 25 april till och med den 5 maj 1933.

Under försättning att vad den skattskyldige å kronodebetsedel påföres i
statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, utjämningsskatt, landstingsskatt, väg¬
skatt och tingshusmedel uppgår till sammanlagt minst tio kronor, förfalla
dessa utskylder till betalning med hälften av sina belopp under vardera upp¬
bördsterminen. Vad eljest den skattskyldige å kronodebetsedel påföres, för¬
faller till betalning under första uppbördsterminen.

Debetsedlar med tillhörande skattepostanvisningar hava författningsen¬
ligt genom vederbörande häradsskrivares försorg utsänts med allmänna posten
till de skattskyldige under adress, som i mantalsslängden antecknats eller bli¬
vit hos häradsskrivaren anmäld.

Därest skattskyldig, som icke före första uppbördsterminens början er¬
hållit sin debetsedel inom fyra dagar före uppbördsterminens utgång, hos läns¬
styrelsen skriftligen anmäler, att debetsedeln ej kommit honom tillhanda, över¬
sänder landskontoret under i anmälningen uppgiven adress till den skattskyl¬
dige nytt, å debetsedelsblankett utfärdat utdrag av uppbördsboken beträffande
den skattskyldige jämte vidfästade skattepostanvisningar.

Skattskyldig har att under uppbördstermin, å vilken fast postanstalt som
helst inom riket med företeende av den för honom utfärdade debetsedeln jämte
bifogad, för uppbördsterminen avsedd skattepostanvisning, portofritt inbetala
honom påförda kronoutskylder, som förfalla till betalning under uppbörds¬
terminen. Är skattskyldig berättigad att erlägga honom å kronodebetsedel på¬
förda utskylder under två terminer, äger han under första uppbördsterminen,
med företeende av debetsedeln jämte för den andra uppbördsterminen avsedd
skattepostanvisning portofritt erlägga jämväl den del av kronoutskylderna,
som förfaller till betalning först under andra uppbördsterminen. Inbetalningen
bör så vitt möjligt verkställas med jämna penningar. Såsom betalningsme¬
del må jämväl användas å postverket ställd postremissväxel, utfärdad av riks¬
banken eller annan bank, för vilken Kungl. Maj:t fastställt reglemente. Vid
poststation bör, där utskyldsbeloppet överstiger ettusen kronor, betalningen
helst ske med sådan växel.

Efter det postanstalten sålunda mottagit likvid, frånskiljer och behåller
postanstalten skattepostanvisningen, för vilken betalning erlagts, samt åter¬
ställer till den skattskyldige debetsedeln, av vederbörande postfunktionär kvit¬
terad och avstämplad i överensstämmelse med anvisningen å debetsedeln.