OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN ACNr2972 1932

Uppläses i Umeå stads kyrka.

N:r 23. Angående förordnande av ordförande i pensionsnämnden i
Umeå stads pensionsdistrikt.

Sedan läroverksadjunkten Erik Måhlén i Umeå på därom gjord framställ¬
ning erhållit befrielse från uppdraget att vara ordförande i pensionsnämnden
i Umeå stads pensionsdistrikt, har länsstyrelsen förordnat e. o. länsbokhålla¬
ren Bert Öhman, Umeå, att intill utgången av år 1933 vara ordförande i
Umeå stads pensionsdistrikt.

Umeå i landskontoret den 12 oktober 1932.

GUSTAV ROSÉN.
ALLAN RIETZ.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri