OCR Output

1932 DEN 7 OKTOBER. N:r 22

ställd till eller överlåten å magistraten och utfärdad av riksbanken eller annan
bank, för vilken Kungl. Maj:t fastställt reglemente. För att sådan inbetalning
skall anses verkställd vid uppbördsstämman, skall försändelsen hava kommit
uppbördsmannen tillhanda senast å uppbördsstämmans sista dag.

Likaledes må inbetalning vid uppbördsstämma kunna fullgöras därige¬
nom, att skattskyldig på egen bekostnad insätter utskyldsbeloppet å vederbö¬
rande uppbördsmans tjänstepostgirokonto. För att dylik inbetalning skall an¬
ses fullgjord vid uppbördsstämman, skall inbetalningskortet hava avlämnats
å postanstalt eller, där inbetalningen sker medelst girokort, detta hava ankom¬
mit till postgirokontoret i Stockholm senast å uppbördsstämmans näst sista
dag. Å vederbörlig kupong skola antecknas den skattskyldiges namn och
adress, debetsedelns nummer och det inbetalade beloppet.

Därest någon begagnar sig av honom enligt 15 $ i lagen om allmän pen¬
sionsförsäkring medgiven rätt att särskilt erlägga pensionsavgift eller del där¬
av, skall kvittot å debetsedeln innehålla, att det erlagda beloppet utgör pen¬
sionsavgift, eller om debetsedeln ej finnes tillgänglig, särskilt kvitto av upp¬
bördsmannen utfärdas, angivande dels att beloppet utgör pensionsavgift och
dels för vilken person avgiften erlagts. Därest arbetsgivare enligt 8 18 i nämn¬
da lag utan sammanhang med kronoutskylderna erlägger pensionsavgift för
den, som hos honom har tjänst eller arbetsanställning, skall särskilt kvitto på
sätt ovan sagts utfärdas.

Vid uppbördsstämma skall en ledamot av magistraten eller annan av
magistraten särskilt utsedd person närvara, med åliggande att därvid i särskild
längd anteckna det av den skattskyldige erlagda och av uppbördsmannen kvit¬
terade belopp samt att därom på debetsedeln meddela bevis, utan vilket upp¬
bördsmannens kvitto ej är mot kronan gällande.

Försummar skattskyldig, som äger rätt att betala honom å kronodebet¬
sedel påförda utskylder vid två uppbördsstämmor, att i behörig ordning
erlägga vad sålunda vid första uppbördsstämman är till betalning förfallet, är
jämväl vad eljest skolat först vid andra uppbördsstämman gäldas till omedel¬
bar betalning förfallet.

Skattskyldig, vilken underlåter att inbetala sina kronouskylder i föreskri¬
ven tid och ordning, åligger att för indrivningen erlägga avgift, beräknad efter
tre öre för varje full krona av oguldna utskyldernas slutsumma, då densamma
ej överstiger tjugofem kronor, dock ej mindre än tjugofem öre, och efter sex öre
för varje full krona av berörda slutsumma, när denna överstiger tjugofem kro¬
nor.

Umeå i landskontoret den 7 oktober 1932.

GUSTAV ROSÉN.
ALLAN RIETZ.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri