OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN ACCNit 22 1932

Uppläses i Umeå och Skellefteå städers kyrkor senast 14 dagar
före uppbördens början, och hava vederbörande magistrater att skynd¬
samt inkomma med bevis därom till länsstyrelsen.

N:r 22. Angående 1932 års kronouppbörd i städerna.

Uppbörden av 1932 års allmänna utskylder inom Umeå och Skellefteå
städer förrättas vid två allmänna uppbördsstämmor, vilka försiggå å följande
tider och ställen, nämligen:

1 Umeå stad:

Uti uppbördskontoret å rådhuset första uppbörden under tiden 10—12
samt 14—18 november 1932 samt andra uppbörden under tiden den 28—29
april samt 1—4 maj 1933 varje dag klockan 10 fm.—2 e. m. samt 6—7 e. m.
med början för den del av staden, som tillhör dess västra taxeringsdistrikt, i den
ordning, som å varje debetsedel kommer att utsättas.

i Skellefteå stad:

Uti drätselkontoret första uppbörden under tiden den 16, 17, 18 och 19
november 1932 samt andra uppbörden under tiden den 2, 3, 4 och 5 maj 1933
alla dagar från klockan 10 f. m.—2 e. m. och 6—7 e. m. i den ordning, som
å debetsedlarna angives.

Under förutsättning att vad den skattskyldige å kronodebetsedel påföres i
statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, utiämningsskatt och landstingsskatt
uppgår till sammanlagt minst tio kronor, förfalla dessa utskylder med hälften
av sina belopp vid vardera uppbördsstämman. Vad eljest den skattskylidige å
kronodebetsedel påföres, förfaller till betalning vid första uppbördsstämman.

Är skattskyldig berättigad att erlägga honom å kronodebetsedel påförda
utskylder vid två uppbördsstämmor, äger han vid första uppbördsstämman
med företeende av debetsedeln erlägga jämväl den del av kronoutskylderna,
som förfaller till betalning först vid andra uppbördsstämman.

I stad skall vid uppbördsstämma inbetalning ske kontant, såvitt möjligt
med jämna penningar, eller genom avlämnande av postremissväxel, ställd till
eller överlåten å uppbördsmannen och utfärdad av riksbanken eller annan
bank, för vilken Kungl. Maj:t fastställt reglemente. Härvid skall debetsedeln
företes.

Inbetalning vid uppbördsstämma må ock kunna fullgöras sålunda, att
skattskyldig till uppbördsmannen i betalt brev med posten på eget ansvar in¬
sänder, jämte debetsedel eller debetsedlar, utskyldsbeloppet i postremissväxel,