OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 20 - 1932

Uppläses inom Umeå fögderi i Nordmalings, Bjurholms, Holmsunds, Vän¬
näs kyrkor; inom Skellefteå fögderi i Skellefteå landsförsamlings, Jörns, Nor¬
sjö och Malå kyrkor; samt inom Degerfors fögderi i Degerfors, Bygdeå, Ny¬
sätra och Burträsks kyrkor.

N:r 20. Angående val av ledamöter och suppleanter i markegångs¬
nämnden.

Länsstyrelsen har med stöd av stadgandet i 8 7 mom. 3 nådiga förord¬
ningen den 2 juli 1911, angående grunderna och sättet för markegångsprisens
bestämmande, sådant nämnda lagrum lyder enligt nådiga förordningen den
14 juni 1917 beslutat, att nedannämnda kommuner skola utse ledamöter och
suppleanter för nästkommande år i den nämnd (markegångsnämnd), som har
att upprätta priskuranter till ledning vid årsprisens bestämmande, nämligen:

inom Umeå fögderi:
Nordmalings, Bjurholms, Holmsunds och Sävars socknar;

inom Skellefteå jögderi:
Skellefteå, Jörns, Norsjö och Malå socknar;

inom Degerfors jögderi:
Degerfors, Bygdeå, Nysätra och Burträsks socknar.

För var och en av angivna socknar väljas en ledamot och en suppleant,
och skola valen skyndsammast förrättas samt vederbörande häradsskrivare un¬
derrättas om de valdas namn och postadresser.

Markegångsnämnden sammanträder på häradsskrivarens kallelse i slu¬
tet av mars månad nästkommande år, inom Umeå fögderi å tingshuset i
Umeå, inom Skellefteå fögderi å tingshuset vid Skellefteå stad och inom De¬
gerfors fögderi å tingshuset i Vindeln.

Umeå i landskontoret den 22 september 1932.

GUSTAV ROSÉN.
ALLAN RIETZ.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri