OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN AA. Nit 192: 1992

Uppläses i länets kyrkor.

N:r 19. Angående valda markegångsdeputerade samt tid för samman¬
träde för markegångssättning.

Till vederbörandes kännedom varder härigenom meddelat, dels att marke¬
gångssättning för Västerbottens län innevarande år kommer att i enlighet med
bestämmelserna i Kungl. kungörelsen den 2 juni 1911 hållas å länsstyrelsens
sessionssal i Umeå onsdagen den 2 november 1932 klockan 11 förmiddagen,
dels ock att länets landsting till deputerade utsett nedannämnda personer, näm¬
ligen:

Av avgäldstagare:

Kontraktsprosten Olof Ahnlund, Västerhiske;
Kyrkoherden A. H. Thorelli, Holmsund.

Suppleanter:

Komminister E. Örnfeldt, Västerhiske;
Kyrkoherden Klas Sundelin, Hörnefors, Hörneå.

Av avgäldsgivare:

Kommunalnämndsordföranden Joh. Strömberg, Grisbacka, Umeå;
Nämndemannen Erik Hansson, Vännäsby, Spöland.

Suppleanter:

Riksdagsmannen O. E. Sandberg, Böle, Umeå;
Skiftesgodemannen J. Axel Sandgren, Grisbacka, Umeå.

Den blivande markegångstaxan kommer att offentliggöras i länets kyrkor
den 6 november 1932.

De av landstinget utsedda deputerade anmodas att, därest någon av dem
på grund av giltigt förhinder icke kan infinna sig vid markegångssättningen,
ÄT underrätta länsstyrelsen, att suppleant må kunna inkallas i

ans ställe.

Umeå i landskontoret den 22 september 1932.

GUSTAV ROSÉN.
ALLAN RIETZ.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri