OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

"ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN AA. NIr18:=019082

Uppläses i Jörns församlings kyrka.

N:r 18. Angående förordnande av ordförande i pensionsnämnden i
Jörns sockens pensionsdistrikt.

Sedan bankkamreraren E. Thorsen på därom gjord framställning er¬
hållit befrielse från uppdraget att vara ordförande i pensionsnämnden i Jörns
sockens pensionsdistrikt, har länsstyrelsen förordnat hemmansägaren J. E.
Tillgren, Storträsk, Jörn, att intill utgången av år 1933 vara ordförande i
Jörns sockens pensionsnämnd.

Umeå i landskontoret den 20 september 1932.

GUSTAV ROSEN.
ALLAN RIETZ.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri