OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN": NIE bv =: 1932

N:r 17. Angående 1933 års allmänna fastighetstaxering.

Under hänvisning till länsstyrelsens allmänna kungörelse, landskontoret
Ser. Å. nr 15 den 25 augusti 1932, tillkännagives härigenom, att enligt hit
inkommet meddelande, Västerbottens läns landsting till ledamöter och supp¬
leanter i fastighetstaxeringsnämnderna å länets landsbygd utsett nedannämn¬
da personer, nämligen för

första taxeringsdistriktet:
Ledamöter:

Nämndemannen Ernst Jonsson, Långed;
Nämndemannen Edv. Bäckman, Agnäs;

Suppleanter:

Nämndemannen Erik Olofsson, Sörmjöle;
Arbetaren Joh. Blom, Norrbyskär;

andra taxeringsdistriktet:
Ledamöter:

Kommunalnämndsordföranden Joh. Strömberg, Grisbacka, Umeå;
Kyrkvärden J. Dahlgren, Vännäsby, Spöland;

Suppleanter:

Landstingsmannen Joh. A. Noréus, Holmsund;
Landstingsmannen G. H. Lilja, Vännäs;

tredje taxeringsdistriktet:
Ledamöter:

Hemmansägaren K. P. Forsberg, Vindeln;
Kommunalnämndsordföranden Alex Renman, Lycksele;

Suppleanter:

Nämndemannen P. A. Nygren, Tegsnäset;
Landstingsmannen C. J. Mattsson, Rusele, Blåvikstrand;

fjärde taxeringsdistriktet:
Ledamöter:
Landstingsmannen Emil Boström, Bodbysund;
Nämndemannen Joh. Bäckström, Bliska, Djäkneboda;