OCR Output

1932 DEN 25 AUGUSTI. N:r 15 5

Medlem av beskattningsnämnd skall vara svensk medborgare.

Ej må sådant uppdrag utövas av den, som är omyndig eller försatt i kon¬
kurstillstånd, ej heller av den, som är förklarad ovärdig att i rikets tjänst vi¬
dare nyttjas eller som eljest på grund av honom ådömd straffpåföljd icke må
utöva allmän befattning eller som genom utslag, vilket ännu icke vunnit laga
kraft, är dömd till straffpåföljd, varom sist förmäles, eller som är ställd under
framtiden för brott, vilket kan medföra sådan påföljd, eller som är förklarad
ovärdig att föra annans talan inför rätta.

I övrigt meddelas följande:

Ägare av fastighet eller sådan innehavare därav, som enligt 13 & kom¬
munalskattelagen är att anse såsom ägare eller är i ägares ställe skattskyldig,
vare pliktig att utan anmaning till ledning för den allmänna fastighetstaxe¬
ringen avgiva deklaration enligt särskilda formulär för jordbruksfastighet och
för annan fastighet.

Jämlikt Kungl. Maj:ts kungörelse den 30 juni 1932 om allmän jordbruks¬
räkning år 1932 skola uppgifter för detta ändamål lämnas i de avseenden,
som finnas angivna i formulären till den allmänna fastighetsdeklarationen.

Allmän fastighetsdeklaration skall avgivas å blankett, som kostnadsfritt
tillhandahålles hos ordförande i beredningsnämnd, för städerna hos magistra¬
ten och å landet därjämte hos ordförande i kommunalnämnd.

Allmän fastighetsdeklaration skall senast den 15 september 1932 avläm¬

nas:
beträffande fastighet på landet till ordföranden i beredningsnämnden för

det beredningsdistrikt, landsfiskalen i det landsfiskalsdistrikt, där fastigheten
är belägen, eller länsstyrelsen,

beträffande fastighet i stad till ordföranden i fastighetstaxeringsnämnden
för det distrikt, magistraten i den stad, där fastigheten är belägen, eller läns¬
styrelsen.

Uppgift enligt 8 18 taxeringsförordningen skall senast den 15 september
1932 ingivas till länsstyrelsen. :

Har efter avlämnandet av allmän fastighetsdeklaration men före 1933 års
ingång fastighet eller del därav övergått till ny ägare eller därmed likställd
innehavare, äro såväl den förutvarande som den nye ägaren eller innehavaren
skyldiga att inom tio dagar därefter härom göra anmälan till vederbörande be¬
redningsnämnds ordförande på landet eller fastighetsnämnds ordförande i
stad eller till länsstyrelsen; och bör i fall, då genom överlåtelse fastighet blivit
uppdelad, överlåtelsehandlingen i huvudskrift eller bestyrkt avskrift företes.

Efter anmaning är ägare eller därmed likställd innehavare av fastighet
skyldig att till ledning vid fastighetens taxering avgiva uppgift jämväl angåen¬
de andra förhållanden än dem, som finnas angivna i deklarationsformuläret.

Underlåter någon, som är skyldig avgiva allmän fastighetsdeklaration,
att inom föreskriven tid avgiva dylik deklaration, och efterkommer han icke
heller anmaning att fullgöra berörda skyldighet, må för deklarationens inför¬
skaffande anlitas biträde av länsstyrelsen, som, därest deklarationen prövas
vara för fastighetstaxeringen erforderlig, äger förelägga den försumlige, därest
han icke är offentlig tjänsteman, lämpligt vite. Krono- eller stadsbetjänt, som
verkställer delgivning av dylikt föreläggande, äger att därför av den försum¬
lige undfå gottgörelse med fem kronor för varje förrättning.

Vad nu sagts skall hava motsvarande tillämpning, då anmaning att före¬
te viss överlåtelsehandling eller att avlämna vissa uppgifter icke efterkommits.