OCR Output

4 1932 DEN 25 AUGUSTI. N:r 15

Eljte taxeringsdistriktet.

Ordförande: Stadskassören E. Fjellström, Skellefteå.
Ledamot: Landsfiskalen O. Burman, Skellefteå.

Ledamöter i beredningsnämnder ävensom supplanter, en för varje leda¬
mot, väljas av kommunalstämma eller, där kommunalfullmäktige finnas, av
dessa. Valet skall förrättas senast den 15 oktober 1932. Om utgången av
valet skall den, som därvid fört ordet, omedelbart underrätta ej mindre de val¬
da än även ordföranden i beredningsnämnden och länsstyrelsen. Kommun
äger rätt att samtidigt bland de sålunda utsedda ledamöterna välja en att på
kommunens bekostnad deltaga i förberedande sammanträde inför länsstyrel¬
sen.

Fastighetstaxeringsnämnd består av ordförande samt å landet sex och i
stad fyra ledamöter.

Utav de sex ledamöterna i fastighetstaxeringsnämnd å landet skall en för¬
ordnas av länsstyrelsen, två väljas av länets landsting och två av kommunal¬
stämma eller, där kommunalfullmäktige finnas, av dessa samt en utgöras av
vederbörande beredningsnämndsordförande eller, om denne förordnats att vara
ordförande i fastighetstaxeringsnämnden, en ledamot, som länsstyrelsen utser
i hans ställe. De tre förstnämnda ledamöterna skola tjänstgöra i hela taxe¬
ringsdistriktet och de tre sistnämnda allenast då fråga är om taxering av
fastighet inom kommun, av vilken de valts, eller, vad angår beredningsnämnds¬
ordförande eller i hans ställe utsedd ledamot, inom ordförandens berednings¬
distrikt.

Av de fyra ledamöterna i fastighetstaxeringsnämnd i stad skall en utses
av länsstyrelsen och tre väljas av stadsfullmäktige.

Val av ledamöter i fastighetstaxeringsnämnd jämte suppleanter, en för
varje ledamot, förrättas av landsting å dess lagtima möte år 1932, av kommu¬
nalstämma eler kommunalfullmäktige i december månad 1932 och av stads¬
fullmäktige i september månad 1932.

Om utgången av val, som förrättas av landsting, underrättas såväl de val¬
da som länsstyrelsen. Om övriga omförmälda val har den, som därvid fört
ordet, att underrätta ej mindre de valda än även ordföranden i fastighetstaxe¬
ringsnämnden och länsstyrelsen.

Till ledamöter i beredningsnämnderna och taxeringsnämnderna böra ut¬
ses redliga och allmänt aktade personer, som kunna antagas besitta nödig in¬
sikt och erfarenhet för taxeringens verkställande.

Av kommun må till ledamot eller suppleant i beredningsnämnd eller i
fastighetstaxeringsnämnd utses allenast den, som är inom kommunen mantals¬
skriven, och av landsting må till ledamot eller suppleant i fastighetstaxerings¬
nämnd utses allenast den, som är mantalsskriven i kommun inom fastighets¬
taxeringsdistriktet; och må ej annan väljas än den, som tillika under året näst
före taxeringsåret haft att utgöra allmän kommunalskatt till kommunen eller
statlig inkomst- och förmögenhetsskatt och jämväl, i den mån utskylderna vid
tiden för valet varit förfallna erlagt desamma.

Vid kommuns val av ledamöter i dylik nämnd skall tillses, att, om möj¬
ligt är, såväl ägare eller brukare av fastighet som rörelseidkare, arbetare och
andra inkomsttagare komma att äga säte och stämma i nämnden, samt att,
så vitt möjligt är, kännedom om vederbörande distrikts olika delar kommer att
förefinnas inom densamma.

SRS