OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN ANY T9:01992

(Rubriken uppläses i länets kyrkor).

N:r 15. Angående 1933 års allmänna fastighetstaxering.

Jämlikt bestämmelse i 8 7 mom. 1 av Kungl. Maj:ts kungörelse den 28
september 1928 med vissa föreskrifter rörande taxeringsförfarandet kungöres
härmed, att länsstyrelsen denna dag förordnat, att länet skall för den allmän¬
na fastighetstaxeringen 1933 indelas i följande berednings- och taxerings¬
distrikt:

Första taxeringsdistriktet:

Nordmalings sockens beredningsdistrikt.
Bjurholms sockens beredningsdistrikt.
Hörnefors sockens beredningsdistrikt.

Andra taxeringsdistriktet:

Umeå sockens beredningsdistrikt.

Holmsunds sockens beredningsdistrikt.

Sävars och Folmöns socknars beredningsdistrikt.
Vännäs sockens och Vännäs köpings beredningsdistrikt.

Tredje taxeringsdistriktet:

Degerfors sockens beredningsdistrikt.

Lycksele sockens och Lycksele köpings beredningsdistrikt
Fjärde taxeringsdistriktet:

Burträsks sockens beredningsdistrikt.
Bygdeå sockens beredningsdistrikt.
Nysätra sockens beredningsdistrikt.
Lövångers sockens beredningsdistrikt.

Femte taxeringsdistriktet:

Skellefteå sockens beredningsdistrikt.
Byske sockens beredningsdistrikt.
Bureå sockens beredningsdistrikt.

Sjätte taxeringsdistriktet:

Norsjö sockens beredningsdistrikt.
Jörns sockens beredningsdistrikt.
Malå sockens beredningsdistrikt.