OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 14 - 1932

Uppläses i Vännäs församlings kyrka emot bevis, som införväntas till
landskontoret.

N:r 14. Angående fördelning av avdikningslån till Vänfors- Spölands
invallningsföretag av år 1929 i Vännäs socken.

Sedan det jämlikt Kungl. brev den 24 mars 1932 från Statens avdiknings¬
lånefond beviljade låneunderstöd å 5,190 kronor för ”Vänfors—Spölands in¬
vallningsföretag av år 1929” blivit utbetalt den 27 maj 1932 har lantbruks¬
ingenjören P. E. Svensson uppgjort förslag till lånets fördelning å de fastig¬
heter, som skola ansvara för dess återbetalning.

Med anledning härav lämnas vederbörande fastighetsägare tillfälle att
över förslaget senast den 15 september 1932 avgiva yttrande till landsfiskalen
i Vännäs distrikt, hos vilken förslaget och övriga till ärendet hörande hand¬
lingar hållas tillgängliga.

Umeå i landskontoret den 25 augusti 1932.

GUSTAV ROSEN.
ALLAN RIETZ.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri