OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN AA: Nirel3: «1932

N:r 13. Angående prövningsnämndens sammanträde.

Till vederbörandes kännedom och efterrättelse tillkännagives härmed, att
första sammanträdet för året med Västerbottens läns ordinarie prövningsnämnd
utsatts att taga sin början måndagen den 22 augusti 1932 klockan 9,30 förmid¬
dagen å länsstyrelsens ämbetslokal i Umeå.

Umeå i landskontoret den 1 augusti 1932.

GUSTAV ROSÉN.
AXEL RUDBERG.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri