OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIENSAV Nr 12. - 1932

N:r 12. Angående statsbidrag till hem för kroniskt sjuka.

På begäran av Kungl. Medicinalstyrelsen införes följande:

”Till Medicinalstyrelsen.

Sedan Kungl. Maj:t genom beslut denna dag beviljat vissa landsting och
kommuner statsbidrag till anordnande av hem för kroniskt sjuka samt härige¬
nom de av riksdagen till bidrag till uppförande m. m. av hem för kroniskt sjuka
för innevarande och nästföljande budgetår anvisade anslagen så gott som full¬
ständigt tagits i anspråk, lärer under nämnda budgetår ytterligare statsbidrag
för berörda ändamål icke kunna utgå. Härjämte torde redan nu få anses san¬
nolikt, att med hänsyn till rådande statsfinansiella läge anslag för ifrågava¬
rande ändamål för budgetåret 1933/1934 icke kommer att av Kungl. Maj:t
äskas.

Då det givetvis är önskvärt, att dessa omständigheter av landsting och
kommuner beaktas vid förberedelser till och beslut om inrättande av nya vård¬
anstalter för kroniskt sjuka, har jag härmed velat fästa medicinalstyrelsens
uppmärksamhet därå för att, på det sätt och i den omfattning medicinalstyrel¬
sen finner lämpligt, bringas till landstingens och kommunernas samt övriga
vederbörandes kännedom.

Stockholm den 10 juni 1932.

SAM LARSSON.
| Bo Hammarskjöld.

Umeå i landskontoret den 7 juli 1932.

GUSTAV ROSÉN.
ELIS ALMGREN.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri