OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 11 14 - 1932

N:r 11!/,. Angående överåriga depositioner.

Hos Västerbottens läns landskontor har den 31 augusti 1921 dels av
t. f. landssekreteraren E. Emilén nedsatts del av köpeskilling för å exekutiv
auktion den 30 augusti 1921 försålda 1/6 av en från 5/16 mantal Västerhiske
n:r 12 avsöndrad lägenhet, utgörande 56 kronor 70 öre, dels ock av lands¬
sekreteraren G. Hultman del av köpeskilling för exekutivt försålda 1/24 man¬
tal n:r 1 Högland, utgörande 50 kronor.

Då dessa depositioner innestått över 10 år, bliva desamma jämlikt bestäm¬
melserna i Kungl. Statskontorets cirkulär den 29 oktober 1828 härigenom
uppsagda till återlyftning; åliggande det den, som vill lyfta berörda belopp,
att inom natt och år härefter hos länsstyrelsen i Västerbottens län anmäla sig
och behörigen styrka sin rätt till medlen, vilka i fall detta föreläggande ej hör¬
sammas, komma att efter nämnda tids förlopp omföras till statsmedel.

Umeå i landskontoret den 30 juni 1932.

GUSTAV ROSÉN.
ALLAN RIETZ.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri