OCR Output

1932 DEN 30 MAJ. N:r 11 3

Ändrig i taxeringsnämndens beslut enligt 14 $& i lagen om allmän pen¬
sionsförsäkring den 30 juni 1913, må, där fråga ej gäller tillämpning av be¬
stämmelserna i 1 eller 5 8 av samma lag, av enskild sakägare ävensom av
kommun samt av de i 27 8 samma lag omförmälda ombud sökas genom be¬
svär inom tid och i den ordning, som angående besvär mot taxeringsnämnds
beslut är stadgat.

Umeå i landskontoret den 30 maj 1932.

GUSTAV ROSÉN.
AXEL RUDBERG.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri