OCR Output

3 1932 DEN 30 MAJ. N:r 11

Kungörelser angående tid för länsprövningsnämndens sammanträden kom¬
ma framdeles att utfärdas.

Jämlikt föreskrift kungöres till vederbörandes ledning och efterrättelse
följande bestämmelser i taxeringsförordningen.

Besvär över beslut av taxeringsnämnd må anföras

i fråga om taxering av fastighet:

av ägare eller därmed likställd innehavare av fastighet, såvitt fastigheten
rörer,

samt av vederbörande kommun, muncipalsamhälle, vägstyrelse och
landsting;

i fråga om taxering för inkomst eller jörmögenhet:
av skattskyldig, såvitt honom rörer,

av vederbörande kommun, såvitt angår taxering till kommunal inkomst¬
skatt, kommunal progressivskatt och, i samband med besvär rörande taxering
till sistnämnda skatt, statlig inkomst- och förmögenhetsskatt samt

av vederbörande municipalsamhälle, vägstyrelse och landsting, såvitt an¬
går taxering till kommunal inkomstskatt;

i fråga om taxering för avverkat virke:
av skattskyldig, såvitt honom rörer,
av vederbörande kommun

samt av vederbörande skogsvårdsstyrelse eller såvitt angår virke, för vil¬
ket skogsvårdsavgift enligt vad därom är särskilt stadgat skall ingå till do¬
mänstyrelsen, vederbörande överjägmästare.

Besvären skola skriftligen avfattade och ställda till länsprövningsnämn¬
den ingivas till länsstyrelsen före klockan 12 på dagen den 15 juli 1932.

Har skattskyldig haft förvärvskälla, som enligt kommunalskattelagens
bestämmelser om beskattningsort är att hänföra till två eller flera prövnings¬
distrikt, skola besvär, försåvitt de avse den skattskyldiges taxering för in¬
komst eller förmögenhet i den kommun, där han taxerats eller bort taxeras till
statlig inkomst- och förmögenhetsskatt eller i sådan annan kommun, dit för¬
värvskällan är att hänföra, skriftligen avfattade ingivas till länsstyrelsen i nå¬
got av de län, där sagda kommuner äro belägna. Dessa besvär skola ingivas,
därest Stockholm är en av de kommuner, där taxering ägt rum eller bort äga'
rum, före klockan tolv på dagen den 10 augusti 1932 och eljest före klockan
tolv på dagen den 15 juli 1932.

Besvärsrätt liksom för ägare eller därmed likställd innehavare av fastig¬
het tillkommer jämväl annan, som uppförts eller bort uppföras såsom skatt¬
skyldig för fastighet, så ock arrendator, vilken jämlikt avtal, ingånget efter
kommunalskattelagens ikraftträdande, gentemot ägaren eller innehavaren har
att ansvara för fastighetsskatt, som belöper å den arrenderade fastigheten.

Angående församlings och skoldistrikts besvärsrätt stadgas i 131 & taxe¬
ringsförordningen.

Besvär må jämte tillhörande handlingar, under iakttagande av stadgad
tid och ordning på klagandens eget äventyr i betalt brev med allmänna posten
insändas till vederbörande myndighet.