OCR Output

tåla länka och intrång å lägenheten genom en
över densamma framdragen, Åskilje elektriska

att 1 för SE tillhörig elektrisk ledning,
a ningen icke ingå 4 lägenheten
liga, borr ogge tillhöriga byggnader
och anl tt köpare SR tåla de
eventuell: gränser och
areal, som kunna Jamen att Miten vid
lägenhetens avst samt att lägenhe¬

— ten överlåtes 1 ået s den via till¬
| ba pod befinner sig. Vid auktionen mottagas
SKARA löen bud. Högsta | bovigt grn on

3, €
går till Ison antaga men kommer 1 annat

2 ove bl vtnen Kungl. Hajits pröv¬
g 5 et SRS sådant, att det ej genast
- kan av JA av ' länsstyre lsen antagas, tillförbindes
CR nr we händelse budet skulle av
> honom inom degar ry; an medgivande
> från kronans sädas srdätta Brones dcR för
lust, som kan uppstå enom att lägenhe¬
ten vid nytt utrop till mindre än han
on ävensom gälda kostnaden för den nya

rsäljningen Zz den mån denna ej täckes ge¬
nom överskott å köpeskillingen. För denna
förbindelse skall säkerhet ställas.

Videre upp angående försll
ningen kunna erhållas hos landsfiskalen
Stensele distrikt, adress: Stensele, hos '
vilken kartor och övriga handlingar rören¬

de försäl n under närmaste tiden fin.
vd 2 landskontoret den 21 mj 1932.
Gustav Rosén.

Bort Öhman.