OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

Nir 10. de förskl av visst omr

Jämlikt brev den 29 april 1932 och
Kungl. RE ens skrivelse till länsstyk
relsen den 10 maj 1932 kommer genom offentlig
auktlon, som förrättas av landsfiskalen i Sten¬
sele äistrikt å isndåsfiskalskontoret i Stensele
eld me äg 18 SM des klockan 1 e.m. att
ti r ning udas av kronoparken Jovan
i Stensele socken en 1 t, benämnd Rånäset
om 20,41 hektar, därav 1,36 hektar åker, 0,70
hektar tomtmark, 0,72 hektar gärdesbaokar, 0,48
hektar ing, 16,56 hektar skogsmark och 0,59 hek.
ocg Yläsennet är belägen vid Juktån, 40 kilos
en e
meter från Gumarns kvarn. Från 1 ten leder
en 1,8 kilometer lång Mesters 111 allmänna
lanäsvögen Lycksele-5tensele.
Lägenhe en har ts oåt saluvärde av 4.200
kronor.
Tillträdet sker den 14 mars 1933.
Beträffende försäljningsvillkoren i övrigt
gäller, utöver vad som stadgas i nådiga för¬

ordningen åsen 6 jan 1929 angående försälj¬
ning 4 RÖSLIE fall av kronoe - mms att av
köpeskillingen en tiondel 1 er:

köpelkontraktets utgivande, dock att anstånd
kan medgivas till Siden för tillträdet, därest
betryg e säkerhet ställes för NARE SN
återstående nio tionåelar skola erläg
tillträdet, för så vitt ej köparen me ven
att gälda detta belopp genom avbe

Md 22 ovannämnda förordning, MAR |
medgives rätt att använda lägenhe nuvaran¬
de utfartsväg över kronoparken Jovan utan ya
dighet för kronan att underhålla samma väg,
köparen skall vara skyldig att utan ersätt