OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 9 - 1032

Uppläses i Vilhelmina, Stensele, Sorsele, Dorotea och Tärna för¬
samlingars kyrkor.

N:r 9. Angående förordnad syneman.

Till allmän kännedom kungöres härmed, att länsstyrelsen förordnat extra
jordbrukskonsulenten Mikael Persson i Storuman att, jämte förut utsedda per¬
soner tillsvidare vara sådan syneman, som omförmäles i Kungl. Kungörelsen
den 30 november 1916 angående tilläggsavvittring inom vissa delar av Väster¬
bottens läns lappmark.

Umeå i landskontoret den 4 maj 1932.

GUSTAV ROSÉN.
BERT ÖHMAN.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri