OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN Ni 7 os 1908

N:r 7. Angående upphörande av avgäldsskyldighet för lägenhet.

Jämlikt 8 6 i lagen angående avlösning av avgäld den 19 april 1907 med¬
delas härigenom, att länsstyrelsen genom beslut denna dag förklarat, att av¬
gäldsskyldigheten för lägenheten ”Falkby n:r 1”, avsöndrad från 3/128 mantal
Nyby n:r 7 i Vännäs socken upphört från och med innevarande års utgång.

Umeå i landskontoret den 11 april 1932.

På Länsstyrelsens vägnar:
BERT ÖHMAN. G. WIK.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri