OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 6 - 1932

Uppläses i Vännäs församlings kyrka.

N:r 6. Angående fastighetsregister i Vännäs köping.

Jämlikt föreskrift i I kap. 9 8 i Kungl. förordningen den 12 maj 1917 med
närmare föreskrifter om fastighetsregister i stad kungöres härmed, att sedan
vederbörande förrättningsman upprättat registerkarta över Vännäs köping med
tillhörande förteckningar och handlingar, fastighetsägare, inteckningshavare
och andra, som hava något att erinra beträffande ägoförteckningarna, försla¬
get till fastighetsindelning eller registerkartan, så ock envar, som önskar få
särskilt namn fastställt å honom tillhörig stadsäga eller tomt i villakvarter, hava
att hos länsstyrelsen inom trettio dagar från denna dag i ärendet göra skriftlig
framställning.

Samtliga handlingar i ärendet finnas under berörda tid tillgängliga hos
landsfiskalen i Vännäs distrikt.

Umeå i landskontoret den 4 april 1932.

På Länsstyrelsens vägnar:

BERT ÖHMAN. G. WIK.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri