OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN AC N:r.5 = 1932

Uppläses i Bureå församlings kyrka.

N:r 5. Angående förordnande av kronoombud i taxeringsnämnden för Bureå
socken.

Sedan kyrkoherden K. J. Åkerström, Bureå, på grund av iråkad sjukdom
entledigats från uppdraget att vara kronoombud för året i taxeringsnämnden
för Bureå sockens taxeringsdistrikt, har länsstyrelsen denna dag förordnat
landstingsmannen Gustaf E. Karlsson i Hjoggböle att innevarande år vara
kronoombud i ovannämnda taxeringsnämnd.

Umeå i landskontoret den 16 mars 1932.

På Länsstyrelsens vägnar:
AXEL RUDBERG. ELIS ALMGREN.

Umeå 1931. A.-B. Nyheternas tryckeri