OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 4 - 1932

Uppläses i Umeå landsförsamlings kyrkor.

N:r 4. Angående förordnande av ordförande i taxeringsnämnden för
Umeå sockens norra taxeringsdistrikt.

Sedan länsassessorn Elof Huss på därom gjord framställning entledigats
från uppdraget att vara ordförande för året i taxeringsnämnden för Umeå soc¬
kens norra taxeringsdistrikt, har länsstyrelsen denna dag förordnat disponen¬
ten Gottfrid Frisén, Teg, Umeå, att innevarande år vara ordförande i ovan¬
nämnda taxeringsnämnd.

Umeå i landskontoret den 11 mars 1932.

GUSTAV ROSÉN.
AXEL RUDBERG.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri