OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN ANI 30-982

N:r 3. Angående förordnande av ordförande i taxeringsnämnden för Löv¬
ångers socken.

Sedan kamreraren J. A. Lindmark, Ånäset, på därom gjord framställning
entledigats från uppdraget att vara ordförande för året i taxeringsnämnden
för Lövångers sockens taxeringsdistrikt, har länsstyrelsen denna dag förord¬
nat landsfiskalen H. Nordenstam, Lövånger, att innevarande år vara ordföran¬
de i omförmälda taxeringsnämnd.

Umeå i landskontoret den 17 februari 1932.

På Länsstyrelsens vägnar:
AXEL RUDBERG. ELIS ALMGREN.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri