OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN AA. Ni 23 1952

N:r 2. Kungörelse angående särskild prövningsnämnds sammanträde.

För prövning av anförda besvär rörande dubbeltaxering m. m. samman¬
träder särskilda prövningsnämnden för länet å länsstyrelsen fredagen den 22
januari 1932 klockan 2 eftermiddagen.

Umeå i landskontoret den 14 januari 1932.

På Länsstyrelsens vägnar:

AXEL RUDBERG. GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri