OCR Output

2 1932 DEN 8 JANUARI. N:r 1

Kvarteret Orren:

PORER ST ATEOE MOTSV IE le Rör ble rer a bare dena kr. 670: —
3 SE IE BIR SNR RR TA MER LVR SE SAR AR » 350: —
ERS 0 RRD FARS e dä 4 ol NE Sie HA dir ekv » 430: —
ER SS gg AN a RSA ENSE BASS se ae » 480: —
EO eg TROR ERNA ARE S rg he fe VAS FRAS erg ne a AR » 510: —
02 0 ONGEA SE da a a fre he lhrg sla Ler a biter arg alelA » 540: —
GR ASS RE a ENS TR SE BAR I AS ve lr » 480: —
RS AS AA SE a RA UORDE aren A SA Sf len ka dee a » 440: —
a 0 UDD RA AE RS AE SAR EA RR Sa » 410: —
Sia 1000 RE SST ARE RR EE Sea » 410: —
LA 200 TRE TTR OA OF AR AA RR RE » > B50
5 äl Re sale LRDOR år KSR Shire SR LI FRRA RE od 3 20

Kvarteret Björnen:

DR SE TOR EO VIE RA SR a TTR kr. 1,930: —
ER re RER EAA RER RT SA SS RO SAINT » 1,800: —
TREA LER SRA vs va SE RAS TAR RA AS RA SE ER RA » 1,900: —
RE RIE SN RE TR RR MAS Dn lea ,» 2,200: —
AN a DN rn RANA RR a ilsa ,» 2,300: —
ATT Vega AN (EESK GRE 2 AG SE RER ER AAA SE RE SR KET » 2,150: —
5 a AE ar SAK » 1,700: —
RA a RE ROOS NTA a Re PAA er den ERE » 1,580: —
ID OERO SL br sa R Sp Re ESR ARA RARE: » 1,550: —
RR LÅ LS rr Ne glas RR RA MIRA a aa » 1,460: —
RA OO De dr er AREA Ne see » 1,450: —

Anbud å tomterna skola ingivas till länsstyrelsen. Köpare av obebyggd
tomt skall förbinda sig att inom viss av länsstyrelsen fastställd tid hava be¬
byggt tomten. Köparen skall vidkännas alla kostnader för lagfart ävensom
andra med köpet förenade kostnader. Övriga upplysningar lämnas å lands¬
kontoret.

Umeå i landskontoret den 8 januari 1932.

GUSTAV ROSEN.
ALLAN RIETZ.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri