OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN ASN IT T= 1930

Uppläses i Lycksele församlings kyrka.

N:r 1. Angående försäljning av tomter från Lycksele municipalsamhälle.
Jämlikt bemyndigande i nådigt brev den 6 november 1931 försäljas nedan¬

nämnda kyrkoherdebostället tillhörande tomter eller delar av tomter inom
Lycksele municipalsamhälle emot här angivna köpeskillingar.

Kvarteret Järpen:

tomt EE SE OD 20086-By oe lien SEA kr. 570: —
39. DR LED ägg ARD SR SE SA AE » 5 BOÖ0:
” 2 4 ” 2353,9 BYE NT Br BARR RR LD ri! NER JE Ra DONNER ” 350: FIN
» I Ng INR > därav från bostället 22075

kvm., återstoden av tomten
dels enskild mark, dels sam¬
fälld väg, ingår ej i värdering ,, 330: —

Kvarteret Morkullan:

tomt RA fö es ROS Reda kr. 640: —
” » 2 » 33134 ,, därav från bostället 1547,0 kvm. ,, 310: —
” » 3, ”2870,2 -,;, därav från bostället 203,2 kvm. ,, 0:

Kvarteret Tjädern:

tomt n:r 1 areal 1721,4 kvm., därav från bostället 1621,4
kvm., återstoden utgöres av

samfälld väg, ej värderad .. kr. 110: —
SE RR ee rn RA LAS AON
9: 2800 ggr RR gl LA RS » JAR
get ÄN, ROT HÄL SU RA RN AN REG 2001
gp 0 RIND ER SS AA » 2 400---¬
3 ED END FJ RR a SR RA » 2508 —
sy: Al RRD 49 SE SR RNE KSR RE NEN » Oe
» om El Sj. RR AE RR AA RR
RR os ek blek se RS » 240: —

> Ra TRE RR VN RE ser