OCR Output

1932 DEN 30 SEPTEMBER. N:r 9 3

”Beföringsliden” | 41 Dalsån till Ase- | 18,654 | Härav 58 st. vindfäl¬
(Stenselebladet: 3{|_4) ledlven (Vojm- len.
km. vastnordvast = | sjön).

”R” i ”Radlésmyr”.

Ostra_ Klitvallbacken| 5} Klitvallbacken 22,435 | Harav 96 st. vindfal¬
mot Kronoéver-|_°_| till Aselealven len. å
loppsmarken (Dika- (Vojmsjön).
näsbladet 1 km. norr
om, ”ä” i ”Klitvall¬
bäcken”.

Fattmomakkedelen.

Block TE 6 | Hornsjöbäcken 9,476 | Härav 37 st. vindfäl¬
) Dainakullarna; södra lan mir 1 till Ase- len.

7 sluttningen av Dai- leälven (Mal¬

nakullarna mot Krp. gomajsjön).
Malgomajlandet Bl.
I (Vilhelminabladet:
| dom. NV eee
”546” v. Sandsjén).

Bielite; från Löfbergs | 7| Storån (Bielite) | 11,941 | Harav 44 st. vindfal¬

samf. husb.-skogs an till Aselealven len.
ragang till Hover-|"° (Malgomaj¬
tjarnbacken = (Ris- sjön).

bäcksbladet: 1 km.
N; OO. 7BIUT "Biel
te”).

Dorotea övre sockenallmänning.

1 16,884 | Härav 105 vindfällda
träd, dessutom 489

vrakträd.

" Mot krp. Borga, mel- Saxalven 2.
lan Dabbnas_ och

Lövsjö byars ägor.

Närmare uppgifter om virkesposterna kunna inhämtas av vederbörande
» jägmästares stämplingslängd, vilken finnes tillgänglig såväl härstädes som hos
vederbörande överjägmästare och revirförvaltare. Formulär till borgensför¬
bindelse tillhandahålles å landskontoret och finnes även bifogad denna kun¬
görelse.

Umeå i landskontoret den 30 september 1932.

GUSTAV ROSEN.
JULIUS LIDBLOM.