OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN B. N:r 6 - 1932

Uppläses i länets kyrkor.

På begäran införes följande:

KUNGÖRELSE.

Sedan fullmäktige för delägarne i Civilstatens änke- och pupillkassa blivit
genom Kungl. Maj:ts öppna brev den 24 mars 1932 kallade att sammanträda
till lagtima möte i Stockholm lördagen den 1 oktober 1932, får Kungl. Styrel¬
sen över änke- och pupillkassan härigenom tillkännagiva, att val till fullmäkti¬
ge äger rum inför Styrelsen lördagen den 11 juni 1932 klockan 10 f. m.; och
skall röstande till Styrelsen avlämna eller insända sin valsedel så tidigt, att den
kommer styrelsen tillhanda senast tisdagen den 31 nästkommande maj.

Röstberättigad är varje delägare, som är skyldig att till kassan erlägga av¬
gifter.

Valsedel skall vara inlagd i förseglat konvolut, varå den röstande egen¬
händigt tecknat sitt namn och utsatt sin tjänst jämte postadress.

Valsedel bör, därest röstande tillhör åttonde gruppen (postverket), uppta¬
ga sex namn och eljest tre namn med tydligt angivande, i förra fallet vilka två
namn och i senare fallet vilket namn avser val till fullmäktig, då övriga nam¬
nen avser val till suppleanter.

De i övrigt vid val av fullmäktige gällande bestämmelser återfinnas i & 28
av nådiga reglementet för Civilstatens änke- och pupillkassa den 15 december
1916 (Sv. F. S. n:r 582), sådan denna paragraf numera lyder enligt Kungl.
Kungörelsen den 31 december 1923 (Sv. F. S. n:r 464).

Stockholm den 2 april 1932.
Kungl. Styrelsen över Civilstatens änke- och pupillkassa.
Umeå i landskontoret den 11 april 1932.

På Länsstyrelsens vägnar:
ALLAN RIETZ. ELIS ALMGREN.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri