OCR Output

1932 DEN 4 APRIL. N:ris 4—5

Och äga den eller de, som på grund av Kungl. Kammarkollegii kungörel¬
se den 29 februari 1808 anse sig äga bättre rätt än de villkorligt antagna åbor¬
na, att inom natt och år, räknat från den dag, då denna kungörelse i häradets
kyrkor senast blivit kungjord, samma rätt hos länsstyrelsen anmäla och full¬
tyga vid äventyr, om sådant försummas, att hava förlorat all rätt till värdska¬
pet, vilket till vederbörandes kännedom och efterrättelse härigenom kungöres.

I övrigt anmodas vederbörande domhavande att vid rätten utse och för¬
ordna gode män för avträdande åbos omyndiga barn, om sådana finnas, till
iakttagande av deras rätt och bästa i avseende å värdskapet till fastigheterna.

Uppläses i länets kyrkor.

N:r 5. Angående skattemannarätt till krononyhemman.

Till vederbörandes kännedom meddelas, att länsstyrelsen den 16 januari
1932 meddelat skattemannarätt till 19/256 mantal Latikberg n:r 3 i Vilhelmina
socken och den 23 mars 1932 till 9/64 mantal Blekfjäll n:r 1 litt. Aa i Stensele
socken.

Umeå i landskontoret den 4 april 1932.

På Länsstyrelsens vägnar:
AXEL OLSSON. G. WIK.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri