OCR Output

4 1932 DEN 28 JANUARI. N:ris 2—3

Vid uppbördsstämman skall en av länsstyrelsen särskilt utsedd person
närvara, med åliggande att därvid i särskild längd anteckna det av den skatt¬
skyldige erlagda och av uppbördsmannen kvitterade beloppet samt att därom
å debetsedeln göra annotation.

N:r 3. Ang. uppbörd av arrendeavgifter från kronoegendomar i Väs¬
terbottens län.

For uppbérd av arrendeavgifter fran kronoegendomen 1 5/32 mantal
Böleå n:r 6 med lägenheten Grisrödjningen i Umeå socken för tiden den 14/3
1931—den 13'3 1932 har länsstyrelsen i enlighet med därom av vederböran-Q )
de uppbördsman avgivna förslag fastställt att nämnda uppbörd skall äga rum
a Umeå fögderis häradsskrivarekontor i Umeå lördagen den 12 mars 1932
kl. 10 f. m.

Landsfiskalen i Umeå distrikt förrättar ifrågavarande uppbörd.

Vid uppbördsstämman skall en av länsstyrelsen särskilt utsedd Person,
närvara, med åliggande att därvid i särskild längd anteckna det av den skatt¬
skyldige erlagda och av uppbördsmannen kvitterade beloppet samt att därom
å debetsedeln göra annotation.

Umea i landskontoret den 28 januari 1932.

GUSTAV ROSEN.
Allan Rietz.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri