OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN B. N:r 1 - 1932

Upplises i kyrkorna inom Lappmarks fögderi.

N:r 1. Angaende utarrendering av arrendelotter under Lycksele kyrko¬
herdebostialle.

Genom offentlig auktion, som förrättas av landsfiskalen i Lycksele södrax
distrikt A landsfiskalskontoret lördagen den 13 februari 1932 klockan 12 på '
dagen kommer att till den högstbjudande upplåtas å arrende för tiden 14 mars
1932—13 mars 1943 huvudlotten samt därtill hörande arrendelägenheterna
Laduudden och Vargstrupen under Lycksele kyrkoherdeboställe i Lycksele
socken samt för tiden den 14 mars 1932—den 13 mars 1937 ett område om
2.036 kvadratmeter, beläget på östra sidan av järnvägen mitt emot s. k. Lill¬
tjärn och tillhörande samma boställe, vilket härmed kungöres med tillkänna¬

ivande:
r att anbud å arrende skall vid auktionen göras i penningar, att årligen
erläggas, varjämte de i upprättat förslag till arrendekontrakt i övrigt stad¬
gade arrendevillkor skola lända till efterrättelse;

att skriftliga anbud icke mottagas;

att såvida å den högstbjudandes anbud skall fästas avseende, han bör vid
auktionen såsom säkerhet avlämna en av minst två personer, vilkas veder¬
häftighet är av länsstyrelsen eller vederbörande domare bestyrkt, ingången
borgen för arrendeskyldigheternas uppfyllande under de åtta första åren av
arrendetiden, avfattad i enlighet med stadgat formuiär, eller ock, om den bju¬
dande sådant föredrager, antingen jämte ställande av borgen för arrendevill¬
koren i övrigt, såsom säkerhet för arrendeavgiftens erläggande avlämna ob¬
ligationer eller andra värdehandlingar, innefattande fullgod säkerhet för två
års arrendeavgift eller ock, i stället för borgen för uppfyllande av arrende¬
villkoren i deras helhet nedsätta obligationer eller andra värdehandlingar,
innefattande fullgod säkerhet för tre års arrendeavgifter;

att den högstbjudande, som för anbud motsvarande minst åsatta arrende¬
värdet ställt godkänd säkerhet, kommer att av länsstyrelsen antagas till arren¬
dator, där han icke befinnes olämplig som arrendator;

att icke någon må klaga däröver, att hans anbud ej antagits; samt

att boställsnämndens protokoll, förslag till arrendekontrakt, formulär till
borgensförbindelse samt övriga nödiga handlingar finnas tillgängliga hos
auktionsförrättaren.

Umeå i landskontoret den 23 januari 1932.

På Länsstyrelsens vägnar:
ALLAN RIETZ. ELIS ALMGREN.

Umea 1931. A.-B. Nyheternas tryckeri