OCR Output

2 1932 DEN 28 DECEMBER. N:r 166

4. Såsom laga förfall för uteblivande från inställelsen anses, om man är
sjuk, om man är i Konungens och rikets tjänst uppbådad eller faren eller om
man sitter i häkte; vederbörande äge dock att, när andra än nu sagda förfall
förebäras, pröva, huruvida de äro av den vikt, att de må gälla såsom laga
förfall.

5. Sjukdom skall, för att såsom laga förfall anses, styrkas med behörig
läkares intyg, vilket den värnpliktige är skyldig att själv anskaffa. Kan han
ej skaffa läkarbetyg, vare honom tillåtet att styrka förfallet med intyg av sta¬
tens ämbets- eller tjänsteman eller av präst i församlingen eller av ordföranden
eller ledamot i kommunalnämnden eller av ledamot i häradsnämnden.

6. Värnpliktige är ifråga om åtlydnad av denna kallelse till tjänstgöring
underkastad i strafflag för krigsmakten givna bestämmelser ävensom äventyr
att på egen bekostnad varda hämtad till tjänstgöringens fullgörande. Hämt¬
ningsäventyr är även den underkastad, som underlåter att anmäla laga förfall
för uteblivande från inställelsen.

7. Förhyrning å handelsfartyg befriar icke från inställelse till tjänstgö¬
ring i annat fall än att uppskov med densamma jämlikt & 17 värnpliktslagen
erhållits.

8. Värnpliktig, vilken på grund av honom ådömd straffpåföljd är ute¬
stängd från behörighet och rättigheter, som omförmälas i 2 kap. 19 & straff¬
lagen, skall icke inrycka till tjänstgöringen, så länge nämnda straffpåföljd
varar.

9. Värnpliktig, som för inställelse å samlingsplats måste färdas å järn¬
väg, äger att, mot företeende av inskrivningsbok, hos närmaste sjömanshus¬
ombudsman erhålla rekvisition å järnvägsbiljett.

10. Å sjömanshus inskriven, marinen tillhörig värnpliktig, som utan att
tillhöra ovannämnda sjömanhus dock befinner sig inom dess distrikt och som
är inkallad till tjänstgöring å samma tid och till samma tjänstgöringsort som
de, vilka tillhöra distriktet, är skyldig att följa de för ifrågavarande distrikt
givna bestämmelserna för inställelsen.

11. Värnpliktig, som icke erhållit inskrivningsbok, erhåller sådan på be¬
gäran av vederbörande sjömanshusombudsman.

12. Värnpliktig erhåller under inryckningsdagar penningebidrag å 50
öre per dag samt bespisas genom statens försorg eller erhåller kontant ersätt¬
ning därför.

13. I övrigt hänvisas värnpliktig till i inskrivningsboken förefintliga be¬
stämmelser rörande tjänstgöring. Inskrivningsboken och sjöfartsboken skola
medföras vid inställelse till tjänstgöringen.

14. Rusdrycker eller maltdrycker av andra klassen må icke av värnplik¬
tig medföras till samlingsplats eller under färd till eller från tjänstgöringsort.

samma verkställes av hämtningsbefälet noggrann visitation för utrönande av
innehav av rusdrycker eller till andra klassen hänförliga maltdrycker.

15. Värnpliktig, som vid samling eller under färden befinnes vara onyk¬
ter eller innehar rusdrycker eller maltdrycker av andra klassen och vägrar låta