OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET
SERIEN A. N:r 166 - 1932

— r E SET re TE rd

Uppläses i länets kyrkor två söndagar före första samlingsdageit.
N:r 166. Värnpliktigas inkallelse till fredstjänstgöring.

Härnösands sjörulljöringsområde tillhörande värnpliktiga, inskrivna på
Umeå och Skellefteå sjömanshus och tilldelade

MARINEN i ALLMÄN TJÄNST

inkallas härigenom till tjänstgöring i en följd vid Stockholms örlogstation
under 200 dagar.

Inställelseskyldiga till denna tjänstgöring äro alla under år 1932 inskriv¬
na, som icke befriats från värnpliktens fullgörande under fredstid samt förut
inskrivna som icke fullgjort någon del av dem åliggande fredstjänstgöring.

Värnpliktig, med vilken träffats avtal om fast anställning vid krigsmak¬
ten, är icke under tiden mellan avtalets ingående och dagen, från och med vil¬
ken anställningen skall räknas, inställelseskyldig.

De värnpliktiga samlas vid Vännäs järnvägsstation onsdagen den 1 fe¬
bruari 1933 kl. 14,00 (norrifrån kommande efter tåg n:r P 21 ankomst) för
att under militärbefäl avgå till tjänstgöringsorten, där inryckning sker den
2 februari 1933.

Värnpliktiga, som medelst enskild färd inställa sig vid flottans station i
Stockholm, skola inställa sig vid exercishuset å Skeppsholmen torsdagen den
2 februari 1933 kl. 8,00.

Särskilda bestämrmelsér.

1. Personliga order om tjänstgöring utfärdas för dem, som fullgjort
del av dem åliggande tjänstgöring och skola fullgöra återstående del därav,
och tillsändas dem under den adress, de å sjömanshuset uppgivit. Övriga in¬
ställelseskyldiga värnpliktiga hava icke att emotse annan kallelse än denna
kungörelse.

2. Värnpliktig, som erhållit tillstånd att avflytta från riket, men vid ti¬
den för inryckningen till tjänstgöringen fortfarande vistas inom landet, är,
därest han tillhör de inkallades årsklass, inställelseskyldig enligt ovan.

3. Värnpliktig, som har laga förfall för uteblivande från inställelsen,
skall insända intyg därom antingen till sjörullföringsbefälhavaren senast vid
samlingen eller till beväringsbefälhavaren vid Stockholms örlogsstation senast
vid tiden för inryckningen.