OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET
SERIEN A. N:r 165 - 1932

N:r 165. Röstsammanräkning för utseende av ledamot i riksdagens första
kammare.

Sedan landshövdingen Gustav Rosén, vilken blivit vald till ledamot av
riksdagens första kammare för Västerbottens läns och Norrbottens läns val¬
krets för tiden 1931—1938, avsagt sig befattningen såsom riksdagsman, har
Kungl. Maj:t i enlighet med 8 28 mom. 2 riksdagsordningen anbefaillt läns¬
styrelsen att föranstalta, att riksdagsman i landshövdingen Roséns ställe bleve
i vederbörlig ordning utsedd.

Med anledning härav har länsstyrelsen utsatt röstsammanräkning för ut¬
seende av ledamot i riksdagens första kammare i landshövdingen Roséns ställe
att äga rum inför länsstyrelsen härstädes torsdagen den 5 januari 1933 klockan
tio förmiddagen, vilket, jämlikt 26 & i lagen om val till riksdagen enligt dess
lydelse i lagen den 17 juli 1921, härmed kungöres.

Umeå i landskansliet den 27 december 1932.

På Länsstyrelsens vägnar:
GUSTAF HULTMAN. ALLAN RIETZ:

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri