OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET
SERIEN AA. N:r 163 + 1932

Uppläses i länets kyrkor.

N:r 163. Förbud mot utsläppande av tjur eller hingst å samfälld betesmark
inom vissa socknar inom länet.

Till allmän kännedom kungöres härmed, att Kungl. Maj:t på framställ¬
ning av Västerbottens läns hushållningssällskap och Västerbottens läns lands¬
tings förvaltningsutskott genom nådigt brev den 16 december 1932 funnit gott
förordna, att inom Malå, Lycksele, Åsele, Fredrika och Örträsks socknar tjur,
som är över 6 månader och inom Stensele socken hingst, som är över 1 år, icke
må utsläppas å samfälld betesmark, med mindre alla, som äga rätt till bete
därstädes, det medgiva.

Detta förordnande träder i kraft den 1 januari 1933.
Umeå i landskansliet den 21 december 1932.

GUSTAV ROSEN.
THORSTEN AURÉN.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri