OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET
SERIEN A. N:ris 161—162 - 1932

N:r 161. Tingsavslutning med Skellefteå tingslag.

Särskilt sammanträde för avslutande av innevarande års lagtima höstting
med Skellefteå tingslag är utsatt att hållas å tingshuset vid Skellefteå stad den
30 innevarande december klockan 10 fm.

På begäran av länsstyrelsen i Älvsborgs län efterlysas:

1. Musikern Nils Yngve Nilsson från Västerås, född den 18 januari 1906,
vilken genom rådhusrättens i Borås laga kraftvunna utslag av den 26 sep¬
tember 1932 blivit dömd bland annat för första resan stöld till straffarbete i
tre månader.

2. Agenten Karl Konrad Andersson-Sandberg från Ärtemarks socken,
född den 3 mars 1892, vilken genom Nordals och Sundals häradsrätts laga
kraftvunna utslag av den 25 oktober 1932, jämlikt 10 & 1 moi. av lagen den
20 juni 1924 med särskilda bestämmelser angående olovlig befattning med
spritdrycker och vin, blivit dömd att hållas i fängelse en månad.

Utslagen förvaras å landskansliet i Vänersborg.

De sakfällda skola, därest de anträffas och laga hinder icke möter, skynd¬
samt befordras till straffens undergående.

Krono- och stadsbetjänte i länet anmodas att i anledning av förestående
efterlysning noggrant fullgöra vad dem lagligen åligger.

Umeå i landskansliet den 20 december 1932.

GUSTAV ROSEN.
GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri