OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET
SERIEN A. N:ris 159—160 - 1932

Uppläses i kyrkorna inom lappmarken tre gånger före samman¬
trädesdagen.

N:r 159. Sammanträden med lappar.
Till allmän kännedom offentliggöres följande:
KUNGÖRELSE

Sammanträde hålles med nomadlapparna dels i Grans, Rans, Umbyns
och Vapstens lappbyar i biograflokalen i Lycksele lördagen den 14 januari 1933
klockan 10 förmiddagen, dels i Vilhelmina norra och södra lappbyar å Nya
Hotellet i Åsele måndagen den 23 januari 1933 klockan 10 förmiddagen inför
undertecknad för behandling av lapparna rörande ärenden och för mottagan¬
det av anmälan för inflyttning till Norge.

Anmälan skall innehålla uppgift om:

den anmäldes, jämte medföljande husfolks och renvaktares namn och
ålder, ävensom vilken lappby han tillhör;

de andra personer, för vilka den anmälde har renar i sin vård, det antal
renar, som skall medföras för envar i anmälningen avsedd person;

de renmärken var och en av dem använder, dock att, när uppgift härom
en gång är lämnad, senare anmälningar endast behöva omiatta uppgift om
ändringar; samt

det renbetesdistrikt inom vilket betningen skall försiggå.

Vidare meddelas till iakttagande, att om anmälningen så sent göres, att
den icke kan upptagas på förteckningen, har lapp icke rätt att under året in¬
flytta med renar eller låta sina renar åtfölja inflyttande lapp;

att lapp, som anmält sig för inflyttning i Norge, skall samtidigt med re¬
narna inflytta till detta rike och det renbetesdistrikt, dit han anmält sig samt
stanna i distriktet så länge renarna beta där, med mindre sjukdom eller viktiga
angelägenheter föranleda hans frånvaro;

att flyttning med renar skall försiggå utan onödigt uppehåll dock må å
sedvanlig viloplats, som inom bebodd plats förekommer å flyttningsväg, lap¬
parna kvarstanna med renar intill två dygn;

att i renbetesdistrikten Andfjellet, Kjerringfjellet, Kalvandet, Kobbervan¬
det och Melkfjellet må allenast lappar från Sorsele socken inflytta med renar;
i distrikten Mofjellet och Spjeltfjelldalen allenast lappar från Tärna socken; samt
i distrikten Rainesen, Fjellvaaktind, Store Kjukkelvandet och Golverskaret alle¬
nast lappar från Vilhelmina socken; samt

att renar, som anmälts skola beta i något av renbetesdistrikten Fjellvaak¬
tind, Store Kjukkelvandet och Golvskaret i Norge, må icke dit inkomma före